Header

Header navigation of the website.

Default

px

			
				<header class="o-header js-o-header ">
	<div class="o-overlay o-header__overlay"></div>
	<div class="o-header__background u-tablet-show"></div>
	<div class="l-container o-header__container">
		<div class="a-logo o-header__logo">
			<a href="/" class="a-logo__link" aria-label="logo">
				<img class="a-logo__image" src="/assets/images/brand/logo.svg" alt="Bebat" width="129" height="32">
				<img class="a-logo__image a-logo__image--inverted" src="/assets/images/brand/logo-inverted.svg" alt="Bebat" width="129" height="32">
			</a>
		</div>
		<div class="o-header__content">
			<nav class="m-nav m-nav--with-dropdown o-header__content-item u-tablet-hide">
				<ul class="m-nav__list m-list m-list--no-type">
					<li class="m-nav__item">
						<a class="m-nav__item__link" href="">Over batterijen</a>
						<div class="m-nav__dropdown">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Recycleren thuis</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Zakjes aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Inzamelpunt vinden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Veiligheid bij gebruik</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Inzamelpunt worden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Tombola</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Meer leren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Scholenprogramma</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Educatief downloadcenter</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Batteripedia</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Recyclageproces</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Bezoek aan Villa Pila</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</li>
					<li class="m-nav__item">
						<a class="m-nav__item__link" href="">Aanbod voor professionelen &amp; instellingen</a>
						<div class="m-nav__dropdown">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Inzamelen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Inzamelpunt worden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Zakjes aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Ophaling aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Veiligheid bij inzamelen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Aanvaardingsplicht voor eindverkopers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Inzamelen op school</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Produceren en invoeren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Registreer je onderneming</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Aangifte doen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Wetgeving</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Aanvaardingsplicht</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Milieubijdragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Electrische voertuigen</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</li>
					<li class="m-nav__item">
						<a class="m-nav__item__link" href="">Over Bebat</a>
						<div class="m-nav__dropdown">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Over Bebat</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Geschiedenis</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Bebat in cijfers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Pers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Campagnes</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Blog</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Onze services</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Produceren en invoeren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Contacteer ons</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">0800 97 521</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">FAQ</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</li>
				</ul>
			</nav>
			<div class="m-search o-header__content-item">
				<div class="m-search__buttons">
					<button class="a-button m-search__button m-search__button--open">
						<span class="a-button__icon a-button__icon--before icon-search"></span>
						<span class="a-button__text">Zoek</span>
					</button>
					<button class="a-button m-search__button m-search__button--close" tabindex="-1">
						<span class="a-button__text">Sluit</span>
						<span class="a-button__icon a-button__icon--after icon-cross"></span>
					</button>
				</div>
			</div>
			<div class="m-language o-header__content-item u-tablet-hide" data-is-root="true" tabindex="-1">
				<div class="m-language__header">
					<h5 class="m-language__header__title">NL</h5>
				</div>
				<div class="m-language__content">
					<div class="m-language__content__container">
						<ul class="m-list m-list--no-type m-language__list">
							<li class="m-list__item">
								<a class="a-link is-active" href="">Nl</a>
							</li>
							<li class="m-list__item">
								<a class="a-link " href="">Fr</a>
							</li>
							<li class="m-list__item">
								<a class="a-link " href="">En</a>
							</li>
						</ul>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="o-header__search">
			<div class="a-input a-input--search o-header__search-input u-tablet-hide">
				<div class="a-input__container">
					<input class="a-input__field" type="text" id="styleguide-search-example1" name="styleguide-search-example1" placeholder=" " value="" />
					<label for="styleguide-search-example1" class="a-input__label">Search input</label>
				</div>
				<button class="a-button a-button--inverted a-input__button">
					<span class="a-button__icon a-button__icon--before icon-search"></span>
					<span class="a-button__text">Zoek</span>
				</button>
			</div>
			<div class="a-input a-input--search o-header__search-input u-tablet-show">
				<div class="a-input__container">
					<input class="a-input__field" type="text" id="styleguide-search-example1" name="styleguide-search-example1" placeholder=" " value="" />
					<label for="styleguide-search-example1" class="a-input__label">Search input</label>
				</div>
				<button class="a-button a-button--inverted a-input__button">
					<span class="a-button__icon a-button__icon--before icon-search"></span>
					<span class="a-button__text">Zoek</span>
				</button>
			</div>
			<a class="a-link o-header__search-link icon-location a-link--inverted" href="">Vind een inzamelpunt in jouw buurt</a>
		</div>
	</div>
	<div class="o-header__mobile-nav l-container u-tablet-show">
		<div class="m-mobile-nav ">
			<div class="m-mobile-nav__content">
				<div class="m-collapse js-m-collapse m-mobile-nav__collapse">
					<div class="m-collapse__header m-mobile-nav__header">
						<a class="m-mobile-nav__title" href="">Over batterijen</a>
						<button class="m-collapse__header__button m-mobile-nav__button icon-arrow-down-s"></button>
					</div>
					<div class="m-collapse__content m-mobile-nav__content">
						<div class="m-collapse__content__container m-mobile-nav__content-container">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Recycleren thuis</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Zakjes aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Inzamelpunt vinden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Veiligheid bij gebruik</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Inzamelpunt worden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Tombola</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Meer leren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Scholenprogramma</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Educatief downloadcenter</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Batteripedia</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Recyclageproces</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Bezoek aan Villa Pila</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="m-collapse js-m-collapse m-mobile-nav__collapse">
					<div class="m-collapse__header m-mobile-nav__header">
						<a class="m-mobile-nav__title" href="">Aanbod voor professionelen &amp; instellingen</a>
						<button class="m-collapse__header__button m-mobile-nav__button icon-arrow-down-s"></button>
					</div>
					<div class="m-collapse__content m-mobile-nav__content">
						<div class="m-collapse__content__container m-mobile-nav__content-container">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Inzamelen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Inzamelpunt worden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Zakjes aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Ophaling aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Veiligheid bij inzamelen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Aanvaardingsplicht voor eindverkopers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Inzamelen op school</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Produceren en invoeren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Registreer je onderneming</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Aangifte doen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Wetgeving</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Aanvaardingsplicht</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Milieubijdragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Electrische voertuigen</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="m-collapse js-m-collapse m-mobile-nav__collapse">
					<div class="m-collapse__header m-mobile-nav__header">
						<a class="m-mobile-nav__title" href="">Over Bebat</a>
						<button class="m-collapse__header__button m-mobile-nav__button icon-arrow-down-s"></button>
					</div>
					<div class="m-collapse__content m-mobile-nav__content">
						<div class="m-collapse__content__container m-mobile-nav__content-container">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Over Bebat</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Geschiedenis</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Bebat in cijfers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Pers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Campagnes</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Blog</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Onze services</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Produceren en invoeren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Contacteer ons</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">0800 97 521</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">FAQ</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="m-collapse js-m-collapse m-mobile-nav__collapse">
					<div class="m-collapse__header m-mobile-nav__header">
						<a class="m-mobile-nav__title icon-question" href="">Hulp nodig?</a>
						<button class="m-collapse__header__button m-mobile-nav__button icon-arrow-down-s"></button>
					</div>
					<div class="m-collapse__content m-mobile-nav__content">
						<div class="m-collapse__content__container m-mobile-nav__content-container">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link icon-question" href="">Bekijk de FAQ</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link icon-mail" href="">info@bebat.be</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link icon-telephone" href="">0800 97 54 21</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link icon-chat-single" href="">Chat met één van onze collega&#39;s</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
			<div class="m-mobile-nav__languages js-m-language">
				<ul class="m-list m-list--inline m-mobile-nav__languages-list">
					<li class="m-list__item is-active m-mobile-nav__languages-item"><a href="/">NL</a></li>
					<li class="m-list__item m-mobile-nav__languages-item"><a href="/">FR</a></li>
					<li class="m-list__item m-mobile-nav__languages-item"><a href="/">EN</a></li>
				</ul>
			</div>
		</div>
	</div>
</header>
<div class="a-hamburger js-a-hamburger u-tablet-show">
	<button class="a-hamburger__button" data-overlay-close="default">
		<span class="a-hamburger__first"></span>
		<span class="a-hamburger__middle"></span>
		<span class="a-hamburger__last"></span>
	</button>
</div>
<div class="a-menu-background o-header__full-background">
</div>
			

		

With breadcrumb

px

			
				<header class="o-header js-o-header ">
	<div class="o-overlay o-header__overlay"></div>
	<div class="o-header__background u-tablet-show"></div>
	<div class="l-container o-header__container">
		<div class="a-logo o-header__logo">
			<a href="/" class="a-logo__link" aria-label="logo">
				<img class="a-logo__image" src="/assets/images/brand/logo.svg" alt="Bebat" width="129" height="32">
				<img class="a-logo__image a-logo__image--inverted" src="/assets/images/brand/logo-inverted.svg" alt="Bebat" width="129" height="32">
			</a>
		</div>
		<div class="o-header__content">
			<nav class="m-nav m-nav--with-dropdown o-header__content-item u-tablet-hide">
				<ul class="m-nav__list m-list m-list--no-type">
					<li class="m-nav__item">
						<a class="m-nav__item__link" href="">Over batterijen</a>
						<div class="m-nav__dropdown">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Recycleren thuis</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Zakjes aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Inzamelpunt vinden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Veiligheid bij gebruik</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Inzamelpunt worden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Tombola</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Meer leren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Scholenprogramma</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Educatief downloadcenter</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Batteripedia</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Recyclageproces</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Bezoek aan Villa Pila</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</li>
					<li class="m-nav__item">
						<a class="m-nav__item__link" href="">Aanbod voor professionelen &amp; instellingen</a>
						<div class="m-nav__dropdown">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Inzamelen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Inzamelpunt worden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Zakjes aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Ophaling aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Veiligheid bij inzamelen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Aanvaardingsplicht voor eindverkopers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Inzamelen op school</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Produceren en invoeren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Registreer je onderneming</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Aangifte doen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Wetgeving</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Aanvaardingsplicht</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Milieubijdragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Electrische voertuigen</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</li>
					<li class="m-nav__item">
						<a class="m-nav__item__link" href="">Over Bebat</a>
						<div class="m-nav__dropdown">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Over Bebat</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Geschiedenis</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Bebat in cijfers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Pers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Campagnes</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Blog</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Onze services</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-nav__dropdown-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-mainlink" href="">Produceren en invoeren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">Contacteer ons</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">0800 97 521</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-nav__dropdown-link" href="">FAQ</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</li>
				</ul>
			</nav>
			<div class="m-search o-header__content-item">
				<div class="m-search__buttons">
					<button class="a-button m-search__button m-search__button--open">
						<span class="a-button__icon a-button__icon--before icon-search"></span>
						<span class="a-button__text">Zoek</span>
					</button>
					<button class="a-button m-search__button m-search__button--close" tabindex="-1">
						<span class="a-button__text">Sluit</span>
						<span class="a-button__icon a-button__icon--after icon-cross"></span>
					</button>
				</div>
			</div>
			<div class="m-language o-header__content-item u-tablet-hide" data-is-root="true" tabindex="-1">
				<div class="m-language__header">
					<h5 class="m-language__header__title">NL</h5>
				</div>
				<div class="m-language__content">
					<div class="m-language__content__container">
						<ul class="m-list m-list--no-type m-language__list">
							<li class="m-list__item">
								<a class="a-link is-active" href="">Nl</a>
							</li>
							<li class="m-list__item">
								<a class="a-link " href="">Fr</a>
							</li>
							<li class="m-list__item">
								<a class="a-link " href="">En</a>
							</li>
						</ul>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="o-header__search">
			<div class="a-input a-input--search o-header__search-input u-tablet-hide">
				<div class="a-input__container">
					<input class="a-input__field" type="text" id="styleguide-search-example1" name="styleguide-search-example1" placeholder=" " value="" />
					<label for="styleguide-search-example1" class="a-input__label">Search input</label>
				</div>
				<button class="a-button a-button--inverted a-input__button">
					<span class="a-button__icon a-button__icon--before icon-search"></span>
					<span class="a-button__text">Zoek</span>
				</button>
			</div>
			<div class="a-input a-input--search o-header__search-input u-tablet-show">
				<div class="a-input__container">
					<input class="a-input__field" type="text" id="styleguide-search-example1" name="styleguide-search-example1" placeholder=" " value="" />
					<label for="styleguide-search-example1" class="a-input__label">Search input</label>
				</div>
				<button class="a-button a-button--inverted a-input__button">
					<span class="a-button__icon a-button__icon--before icon-search"></span>
					<span class="a-button__text">Zoek</span>
				</button>
			</div>
			<a class="a-link o-header__search-link icon-location a-link--inverted" href="">Vind een inzamelpunt in jouw buurt</a>
		</div>
		<a href="" class="a-breadcrumb o-header__breadcrumb icon-arrow-left">
			Over bebat
		</a>
	</div>
	<div class="o-header__mobile-nav l-container u-tablet-show">
		<div class="m-mobile-nav ">
			<div class="m-mobile-nav__content">
				<div class="m-collapse js-m-collapse m-mobile-nav__collapse">
					<div class="m-collapse__header m-mobile-nav__header">
						<a class="m-mobile-nav__title" href="">Over batterijen</a>
						<button class="m-collapse__header__button m-mobile-nav__button icon-arrow-down-s"></button>
					</div>
					<div class="m-collapse__content m-mobile-nav__content">
						<div class="m-collapse__content__container m-mobile-nav__content-container">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Recycleren thuis</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Zakjes aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Inzamelpunt vinden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Veiligheid bij gebruik</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Inzamelpunt worden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Tombola</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Meer leren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Scholenprogramma</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Educatief downloadcenter</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Batteripedia</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Recyclageproces</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Bezoek aan Villa Pila</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="m-collapse js-m-collapse m-mobile-nav__collapse">
					<div class="m-collapse__header m-mobile-nav__header">
						<a class="m-mobile-nav__title" href="">Aanbod voor professionelen &amp; instellingen</a>
						<button class="m-collapse__header__button m-mobile-nav__button icon-arrow-down-s"></button>
					</div>
					<div class="m-collapse__content m-mobile-nav__content">
						<div class="m-collapse__content__container m-mobile-nav__content-container">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Inzamelen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Inzamelpunt worden</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Zakjes aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Ophaling aanvragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Veiligheid bij inzamelen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Aanvaardingsplicht voor eindverkopers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Inzamelen op school</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Produceren en invoeren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Registreer je onderneming</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Aangifte doen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Wetgeving</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Aanvaardingsplicht</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Milieubijdragen</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Electrische voertuigen</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="m-collapse js-m-collapse m-mobile-nav__collapse">
					<div class="m-collapse__header m-mobile-nav__header">
						<a class="m-mobile-nav__title" href="">Over Bebat</a>
						<button class="m-collapse__header__button m-mobile-nav__button icon-arrow-down-s"></button>
					</div>
					<div class="m-collapse__content m-mobile-nav__content">
						<div class="m-collapse__content__container m-mobile-nav__content-container">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Over Bebat</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Geschiedenis</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Bebat in cijfers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Pers</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Campagnes</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Blog</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Onze services</a>
								</li>
							</ul>
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__mainlink" href="">Produceren en invoeren</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">Contacteer ons</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">0800 97 521</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link" href="">FAQ</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="m-collapse js-m-collapse m-mobile-nav__collapse">
					<div class="m-collapse__header m-mobile-nav__header">
						<a class="m-mobile-nav__title icon-question" href="">Hulp nodig?</a>
						<button class="m-collapse__header__button m-mobile-nav__button icon-arrow-down-s"></button>
					</div>
					<div class="m-collapse__content m-mobile-nav__content">
						<div class="m-collapse__content__container m-mobile-nav__content-container">
							<ul class="m-list m-list--no-type m-mobile-nav__content-list">
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link icon-question" href="">Bekijk de FAQ</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link icon-mail" href="">info@bebat.be</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link icon-telephone" href="">0800 97 54 21</a>
								</li>
								<li class="m-list__item">
									<a class="a-link m-mobile-nav__link icon-chat-single" href="">Chat met één van onze collega&#39;s</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
			<div class="m-mobile-nav__languages js-m-language">
				<ul class="m-list m-list--inline m-mobile-nav__languages-list">
					<li class="m-list__item is-active m-mobile-nav__languages-item"><a href="/">NL</a></li>
					<li class="m-list__item m-mobile-nav__languages-item"><a href="/">FR</a></li>
					<li class="m-list__item m-mobile-nav__languages-item"><a href="/">EN</a></li>
				</ul>
			</div>
		</div>
	</div>
</header>
<div class="a-hamburger js-a-hamburger u-tablet-show">
	<button class="a-hamburger__button" data-overlay-close="default">
		<span class="a-hamburger__first"></span>
		<span class="a-hamburger__middle"></span>
		<span class="a-hamburger__last"></span>
	</button>
</div>
<div class="a-menu-background o-header__full-background">
</div>